Listopad 2008

Ghost Investigators alias stránka lovců duchů

22. listopadu 2008 v 9:32 | Kelt |  Seriály,filmy,hry,prostě vše s tématikou paranormálních jevů co za něco stojí
Ghost Investigators alias stránka lovců duchů

Dneska jsem popravdě mimo domov na takové relaxační/pracovní dovolené.Mám pár zakázek na psaní článků tudíž nemám dost času Vám zde napsat nějaký příběh,ale nebojte.Příští víkend Vám to vynahradím.Dnes Vám chci představit stránku s lovcema duchů a taky by mě zajímaly Vaše názory na ně.Proto hlasujte prosím pod tímto článkem v anketě.Nyní co to je za stránku.Jsou to obyčejní lidé ve středním věku života,kteří se zabývají lovením duchů,ale i vyjasňovaní různých lidských problémů s paranormálními jevy.Čili taková "Duchařská policie".Takže máte problém vezmete sluchátko vytočíte jejich číslo a oni na vlastní náklady přijedou,pomůžou Vám a zase odjedou aniž by něco chtěli.Což je podle mě dosti šlechetné.Pokud navštívíte tuto stránku dozvíte se hodně o jejich lovu,o jejich případech,ale i o jejich životech.Prostě zajímavá stránka,která disignově by mohla být lepší,ale s počtem 317857 návštěv myslím,že to lidem moc nevadí.Takže třikrát hurá lovcům a já se pouštím do tajemna webtrhu :D.

!Stránku naleznete zde!

Andělé

17. listopadu 2008 v 12:12 | Kelt |  Bestiář
Andělé
(PS:Jest-li jsou takovýhle andělé všechny.Tak hurá do nebe! :D)

Když už jsem psal o andělu Gabrielovi,tak by bylo vhodné taky napsat co vůbec ty andělé jsou.

Andělé ve filmu a literatuře

Ve fantasy a hororech se mohou vyskytovat jak andělé zcela odpovídající náboženskému významu, tak andělé jako rasa bytostí (nebo něco mezi). Ve druhém případě se obvykle jedná o silné magické bytosti mající mnoho společného s démony, přestože obvykle stojí na opačné straně nebo fakt, že tomu tak není, je součást zápletky. Pokud pak na sebe anděl bere tělo, jedná se o bezpohlavní lidskou postavu s labutími křídly. Obvykle je navíc oblečený do volného bílého šatu a při objevení nebo používání magie září. Bytosti s andělským vzhledem jsou populární také v japonských animovaných komiksech (manga), filmech a seriálech (anime). Bytosti však nemusejí mít nutně žádnou magickou moc a i jejich podoba se různí (kromě toho, že vždy mají křídla). Objevují se např. v dílech Haibane renmei (šedokřídlí), Neon Genesis Evangelion (poslové) nebo Megatokyo. Na rozdíl od evropských andělů, kteří si vystačí s dvěma křídly, japonští mohou mít někdy křídel i více - digimon Lucemon ze čtvrté série seriálu Digimon jich má dokonce deset. Podobně pojatí andělé se objevili i v českém komiksu Muriel a andělé (Miloš Macourek a Kája Saudek, 1968).

Jména andělů

• Azrael • Chamuel • Jerahmeel • Jofiel • Nakir a Munkar • Raguel • Remiel • Sariel • Uriel

Jména padlých andělů - ďáblů

Opakem angelologie je démonologie. Zabývá se ďábly a démony. • Azazel
• Lucifer - padlý archanděl

Andělé v židovství

Starý zákon (Tanach) považuje existenci andělů za prostý fakt. Boží poslové (malachim) jsou v Tóře i v dalších biblických knihách výslovně tímto termínem označeni. Dalším výrazem, kterým jsou andělé v hebrejské Bibli označeni, jsou Bnej Elohim tj. "Synové Boží". Tento výraz má jak neutrální tak i negativní konotace - v Genesis dochází ke svazkům mezi lidmi a syny Božími a následkem toho stihne zemi trest v podobě potopy, v knize Jób je mezi Syny Božími zmíněn i Satan. Konečně posledním výrazem, vztahujícím se někdy k andělům, je slovo Elohim. Ačkoli se toto slovo běžně používá k označení Boha (viz Boží jména v judaismu), v některých biblických pasážích je toto slovo vykládáno jako "andělé" nebo "soudci". Není jisté, zda vládnou svobodnou vůlí a zda mají vlastní nezávislou inteligenci nebo pouze slouží jako prostředníci - tlumočníci mezi Bohem a člověkem. Zároveň je také diskutabilní jejich postavení vůči člověku - není jisté, zda jsou andělé na vyšší nebo nižší úrovni než člověk. Podle midrašů jsou andělé často skryti v Bibli za výrazy jako "muž" (ha-iš). Pokud Bible hovoří o anonymním muži, který se "náhodou" vyskytuje na určitém místě v určitou dobu, jedná se pravděpodobně o anděla nebo anděly (Gn 18, 2; 19,1; 37,15-17; Jz 5,13-15). Někdy není jasné, zda se jedná o anděla nebo samotného Boha (Gn 32, 25). Jinde je zřejmé, že anděl může být pro některé lidi neviditelný a nechá se spatřit pouze určité osobě (Nu 22,23-33). Zatímco Bible je na jména andělů skoupá, množství jmen uvádí židovská pobiblická literatura, midraše, Talmud a později mystické spisy. Židovská angelologie se svou hierarchií andělů tvoří základ pozdější angelologie křesťanské. Během pozdno starověku se také objevují první zmínky o tzv. padlých andělech, tj. andělech, kteří sešli na zcestí a odvrátili se od Boha. S těmito padlými anděly bývají ztotožňováni "Synové Boží" ze 6. kapitoly knihy Genesis. Za vůdce padlách adělů jsou podle některých anonymních spis považováni Šemchazaj a Azazel. Jméno Šemchazaj je pravděpodobně perského původu. Dalšími skupinami andělů jsou Serafim (ohniví andělé), Cherubíni, Ofanim (okřídlené bytosti) a Chajot (dosl. živé bytosti). Podle některých vědců jsou andělé relikty starších pohanských kultů. Řada příběhů z Bible má své paralely i v bájích starých Sumeřanů a dalších obyvatel Blízkého východu. Během kompilace starozákonních textů v období babylónského zajetí se bohové vystupující v těchto paralelních textech "infiltrovali" i do židovských náboženských textů, avšak nemohli obstát v ideovém souboji s jediným Bohem a přeměnili se proto v jeho posly - anděly.

Andělé v křesťanství

V křesťanství je anděl považován za dokonalou duchovou bytost obdařenou rozumem a vůlí, která slouží Bohu. V Novém zákoně mají důležitou roli.

Anděl v Islámu

V islámu má anděl charakter bytosti plně přátelské Bohu. Andělé tvoří Boží dvůr, zaznamenávají činy lidí, vedou lidi k poslednímu soudu a jsou strážci pekla. Anděl Gabriel je výslovně zmiňován jako duch od Boha, který přináší Mohamedovi Korán. Andělé v islámu nemají (stejně jako kdokoliv jiný) moc přímluvy u Boha, což znamená, že modlit se lze jen přímo k Bohu. Podle islámské tradice (neuvedené v Koránu) navštíví každého mrtvého ihned po smrti andělé Munkar a Nakír, kteří se dotazují na jeho víru. Výjimku z plné poslušnosti tvoří padlý anděl Iblís (ďábel), který se odmítl poklonit před Adamem. Iblís je ale jinde zmiňován i jako džin, podobně jako je občas coby džin zmiňován Šajtán (satan). Andělé Anděl (z řeckého ἄγγελος angelos "posel") je nadpřirozená duchovní bytost podřízená Bohu či bohům. V židovství se prvotní význam jako "Boží posel" (v hebrejštině řeckému ἄγγελος odpovídá přesně termín מלאך mal'ách "posel") vyvinul v pojednání o bytosti duchovního řádu mezi Bohem a člověkem (pozdní židovství a křesťanství) a rovněž si zachoval charakteristiky prostředníka mezi Bohem a člověkem.

Kdo jsou andělé?

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny pronikající vesmírnou sílou . Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti. V naší moderní hektické době, kdy jsou na nás vyvíjeny vnější tlaky, abychom ve vnějším životě obstáli, realizovali ve společnosti svoji osobnost a byli úspěšní, je kontakt s nimi více než prospěšný. Při intenzivním projevování svých schopností ve vnějším světě často trpí psychika neboli duše. Moderní věda již v poslední době přišla na to, co léčitelé říkají již dlouho: že za příčinou většiny nemocí stojí náš psychický stav, naše emocionální rozpoložení a rozumová přesvědčení, naše každodenní nálady, přílišný stres, přehnaná zodpovědnost. Andělé nám také otevírají bránu našeho vědomí k vyšším a větším možnostem, pomáhají nám pozvednout úroveň našeho vědomí. V současné době je jich mezi námi na naší planetě víc než kdy předtím, protože zde dochází k obrovským změnám. Planeta Země vstupuje do fotonového pásu, který oddělí jednotlivé dimenze. Těm, kteří se před narozením rozhodli a vykonali před karmickou radou slib, že sladí svůj vývoj s vývojem planety Země a postoupí s ní do páté dimenze, jsou v naplňování jejich poslání připraveni pomoci celé andělské legie. Ale andělé nám samozřejmě pomáhají při našich běžných každodenních činnostech. Můžete jejich pomoc vyzkoušet třeba při hledání místa k parkování nebo aby na vás počkal spoj hromadné dopravy, aby vám dodali sílu k domácím pracím, aby vám ochraňovali dům nebo byt před vloupáním, aby vás dovedli tam, kde se dá udělat nejvýhodnější nákup, aby vám pomohli zhubnout, a také při dalších praktických záležitostech.

Zdroj

Anděl Gabriel

15. listopadu 2008 v 9:52 | Kelt |  Bestiář
Možná je to ode mě rouhání,když dávám anděla do sekce Betiáře,ale pro nás jsou jednou velkou záhadou,takže sory Gabrieli seš pro mě paranormální jev,i když ten lepší!

GabrielSemjon Fjodorovič Ušakov, Archanděl Gabriel, Rusko, pol. 17. stol. Gabriel (hebrejsky גבריאל gavrí'el Bůh je mocný; arabsky Gabrīl Jibrael) je jméno archanděla v židovství, křesťanství a islámu. Toto jméno se objevuje ve starozákonní knize Daniel. Gabriel se také objevuje v novozákonních evangeliích jako anděl, který oznamuje Panně Marii, že přivede na svět Spasitele, Ježíše Krista. Gabriel je někdy rovněž označován za anděla smrti, ale nejčastěji (v židovství a křesťanství) se označuje jako jeden z význačných božích poslů, nazývaných archandělé. V islámském náboženství je považován za nejvyššího ze čtyř oblíbených andělů a za ducha pravdy.

Gabriela taky můžete vidět ve filmu Constantine a Gabriel-Anděl pomsty

Příběh

Slyším…kostelní zvony. Jejich zvuk je tak krásný, a přitom až mrazivě děsivý...Ohlašuje smrt. Slyším, jak srdce zvonu zoufale naráží na kov, jako by se chtělo osvobodit. Marně. Do zvonění se přidává temný chorál mnoha hrdel. Začínám mít strach. Všude je tma. Nic necítím, nevidím…. Nevím. Prosím, ani nevím koho, jen abych věděl. A ještě víc prosím, aby konečně ustala ta pekelná kakofonie zvuků. Opravdu… vše na chvíli ustalo. To ticho mě kdovíproč uklidňovalo. Moji šťastnou chvíli míru roztrhal úder. A další. Údery nepřestávají, naopak, nabírají na síle a rytmu. Jsou to snad kapky deště? Spíš mi to připomíná zvuk bubnů, se kterými chodili verbíři… Ale proč? Kde to jsem? Žádná odpověď, jen další a další otázky. Z těch zvuků už pomalu šílím. Otevřel jsem oči. Všude kolem mě, pořád ta samá, neproniknutelná tma. Jako kdybych měl něco před očima. Pokusím se pohnout rukou. Povedlo se. Ale to co jsem ucítil, to mě skoro zabilo. Moje ruce nahmataly dřevo. To… snad ne! Není možné! Otevřel jsem ústa a křičeljsem. Zoufale jsem ječel… ale jediné, co mi přišlo v odpověď, byl výsměšný chechot hromu… Ani nevím kdy jsem přestal křičet. Už jsem jen sípal a třásl se děsem. Z očí mi tekly slzy. Jedna z nich mi dotekla až ke rtům. Nemohl jsem si pomoci a ochutnal jsem. Místo očekávané slanosti mě však udeřila nasládlá chuť krve. Zvuky pořád nabývaly na intensitě, jakoby to snad ještě šlo… Byl jsem otupělý. Nedokázal jsem se soustředit, jen jsem pořád cítil tu krev a slyšel tu démonickou disharmonii zvuku. Snad celou věčnost jsem trpěl, než se nade mnou slitovalo bezvědomí a přikrylo mě svojí nicotnou rouškou. Gabrieli… Zdá se mi to? Nebo mě někdo volá? Gabrieli… Otevřel jsem oči. A viděl jsem vše. Naprosto vše… co bylo, i to co je. Na zádech mě něco tlačilo. Všechno vypadalo… jinak než předtím.Pochopil jsem… jsem mrtvý. Vstaň… Poslechl jsem. Víko rakve samo odskočilo a já se začal hrabat ven, skrze hlínu, jako by to byla voda…Až jsem se dostal na vzduch… cítil jsem svěží vítr, ještě voněl deštěm. Stál jsem na hřbitově, na vlastním hrobě… Nadechl jsem se… nechal jsem se unášet tím, jak mi vánek cuchal vlasy… a peří na zádech. Peří? Co se…jak? Proč? Neptej se… a leť.. neptej se kam, leť rychle…neptej se proč… Poslechl jsem. *** AUTOR: Wick - Havran

ZDROJE!Vánoční dárky ode mě!

14. listopadu 2008 v 18:43 | Kelt |  Texty
Anoooooo.Přichází Vánoce a já mám pro Vás seznam mých dárků pro Vás. Takže první dárek by bylo fórum.Ano fórum,které by bylo přidružené k tomuto blogu.Bylo by jak pro fandy,lovce,tak pro veřejnost.Těšte se.Ještě nevím do kdy ho stihnu,ale snad brzy.
Za druhé bannery,které si budete moci dát na svoje stránky a propagovat mě.
Za třetí pár exkluzivních rozhovorů od lovců duchů a vlastně všech paranormálních jevů.Exkluzivně pro můj blog.Těšte se

Existují duchové a nadpřirozené síly?

9. listopadu 2008 v 11:53 | Kelt |  Texty

Existují duchové a nadpřirozené síly?

Tak takovouhle otázkou se zabývá na svém blogu dívka.
Bohužel neznám jméno,ale zpět k článku.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli existují duchové, démoni atd.? A jak je to tedy doopravdy? Rádi čtete neuvěřitelné, ale skutečné a záhadné příběhy? Pokud ano, tak si přečtěte tento článek!

Existují duchové a nadpřirozené síly?

Již mnohokrát jsem přemýšlela nad tím, zda opravdu existují duchové a nadpřirozené síly.
Jako malé dítě jsem se strašně bála tmy, protože jsem si myslela, že mě nějaký duch přijde postrašit. S odstupem času jsem dorostla do věku, kdy jsem na duchy a nadpřirozené tajemno přestala věřit. Pak ale přišly kamarádky s nápadem vyvolávat duchy a já později změnila názor!
Všechno to začalo při jednom z 2 deních výletů se školou. Byla jsem společně s kamarádkami na pokoji a když nastal večer, dostaly jsme nápad vyvolat ducha... Zkusily jsme to a abych pravdu řekla, už bych to nikdy neudělala... Jakmile jsme totiž dořekly poslední slova, tak začal zvonit mobil jedné kamarádky. Na tom by ještě nebylo nic strašidelného... Jenomže mobil zvonil dál, i když jsme ho vyply a vyndaly z něho i baterii... No prostě hrozné... Naštěstí jsme se aspoň vzchopily ducha odvolat a vše bylo potom v pořádku... Už tady se nabízí celá řada otázek - Jak je možné, že přesně po vyřčení vyvolávacího zaklínadla začal zvonit mobil? Jak se mohlo stát, že mobil zvonil i přestože byl vyplý a nebyla v něm baterie? Odpověď zní... Nevíme...

V historii lidstva se ale staly již mnohem strašidelnější záhady. Rozhodla jsem se, že zde v článku zveřejním ty nejzajímavější... Ale pozor! Nedoporučuji číst před spaním! ;)

Jedna z největších záhad na světě je o létajících rakvích. Našla jsem na internetu článek o této tajemnosti a rozhodla se ho zpracovat v kratším podání...
Přesně 24. srpna 1943 byla na ostrově Barbados otevřena hrobka řemeslníky pod dohledem delegace svobodných zednářů. Jednalo se o zapečetěnou hrobku sira Evana McGregora, kterého zde pochovali již v roce 1841. Spolu s E. McGregorem zde v "pokoji" odpočíval i Alexandr Irwin.
Uvádí se, že hrobka byla stabilní, vystupovala 1 metr nad zem a prý byla bezpečná jako atomový kryt...
Po otevření hrobky se však přihlížejícím naskytl hrůzný pohled... Velmi těžká olověná rakev sira Evana McGregora stála na "hlavě" a opírala se o cihlovou stěnu uvnitř hrobky... Ale pozor! To nebylo vše! Rakev pana Irwina totiž v hrobce dokonce chyběla! Nikdo nedovedl vysvětlit, jak se to mohlo stát.... Rakve byly opravdu velice těžké, na zvednutí jedné z nich bylo potřeba i několik mužů... Na rakvi E. McGregora bylo zřetelně znát i to, že s rakví bylo hozeno velmi silně.... Tato záhada zůstala neobjasněná... Myslíte si, že za tímto incidentem stojí duchové či jiné nadpřirozené síly? Já si myslím, že zřejmě ano, protože člověk by něco podobného nesvedl... Dovnitř hrobky by se také jen tak někdo nedostal. Byla pečlivě uzavřená a pečeť neporušená.... Ovšem toto prý dokonce nebyl poslední případ "létajících rakví" na Barbadosu!


Slyšeli jste už někdy o tom, že se někdo nebo něco rozplynulo ve vzduchu? Další příběh je totiž přesně na toto téma...
Příběh vypráví o panu Potterovi. Potter byl muž ve středních letech, který patřil mezi vyšší střední třídu. Jednoho dne byl nucen odletět do Texasu. Psal se rok 1968.... Let probíhal normálně, bez komplikací... Přesto se pan Potter zřejmě nikdy do Texasu nedostal... Proč? Během letu si odskočil na toaletu a už se nikdy nevrátil... Mnozí lidé se shodují, že z letadla nemohl vypadnout...Letadlo nebylo možné za letu opustit. Východové dveře byly totiž zamčené, dále zajištěné řetězem se zámkem a ještě na nich bylo velkými písmeny napsáno Během letu neotvírat.... Tato záhada zůstala podle dostupných informací také neobjasněná...

Poslední příběh, který zde napíšu se týká dešťů, při kterých na zem rozhodně nepadá voda... A co tedy? Rozdrcená zvířata! Je to prostě neuvěřitelné...
Tato záhada se stala roku 1969. Nad St. Mary's City v Marylandu byly prý rozdrceny stovky kachen ve vzduchu... Kusy zvířat pak dopadaly zpět na zem. Zkoumání ukázala, že zvířata utrpěla četné zlomeniny a měla vnitřní krvácení. Podobné případy se staly už mnohem dříve - na zem již padaly ryby, žáby a jiní obojživelníci... A já se neubráním otázce... Kdo nebo co tyto zvířata zabilo a jak je možné, že doslova pršela na zem? Opět nevíme...

Tajemné příběhy jsme měli také možnost sledovat v televizi - v pořadu Věřte Nevěřte. Podle mého úsudku je tento pořad velmi zajímavý a už se těším až opět budou vysílat další díly.

A co vy? Setkali jste se v životě s něčím strašidelným a neuvěřitelným? Pokud ano, tak klidně napište do komentářů ;)

Na závěr bych ještě chtěla všem, které zajímají příběhy s podobnou tématikou, doporučit knihu s názvem Nevysvětlitelné záhady od Viktora Farkase. Kniha je velmi čtivá, ale nedoporučuje se číst ji před spaním....


CW11 odvysílalo reportáž o faku,který prý zobrazuje mimozemšťana.

7. listopadu 2008 v 22:48 | Kelt |  Videa
CW bylo hodně známý svýma reportážema o duchách,ale tady na tom videu mi něco nesedí.Vždycky se chovali profesionálně a vždy vše pečlivě kontrolovali a posuzovali.Ale s tímto videem mi naznačují že je vláda podplatila aby toto video znehodnotili.Ano vládě něco unikne a někdo to pošle do CW na prozkoumání.Maníci do toho začnou rejpat a vláda příde s tlustým šekem a CW nemůže odmítnout.Proto pásku znehodnotí svýma vtipama a je vymeteno.Bežnýho amíka s tím možná obalamutí,ale mě ne.Takže toto video je podle mě více než reálné,ale skutečné!


Video čarodějnice

7. listopadu 2008 v 22:42 | Kelt |  Videa
Ano každý známe pověry o čarodějnicích jak vaří svoje lektvary.Tento člověk tvrdí že čarodějnici nahrál na video.No může být proč ne.Nikdo neříkal že neexistují.Je tu tolik neprozkoumaných částí světa,že nějaká čarodějka může být.Možná toto je čarodějka.Pouze věc názoru.


Další trapnej fake,při kterém jsem málem dostal infarkt

7. listopadu 2008 v 22:34 | Kelt |  Fake a podvrhy
Další bláznivý video,ale stojí za shlédnutí pro toho kdo se rád leká ;-)Video ducha ve sklepení

7. listopadu 2008 v 22:31 | Kelt |  Videa
Za tu dobu co dělám tenhle blog už jsem viděl tisíce a tisíce videí.Faků,které jdou jen těžko rozeznat.Faky které musíte rozebrat do těch nejmenších pixelů.Ale i videa u kterých si prostě nejsem jistý.Ano co uvidítě v tomtu videu mohl být duch,mohlo to být vytvořené compem (což je ale hodně nepravděpodobné),mohla to být stará elektrická rozvodna.Posuďte samy.Já si myslím že by to mohl být duch,ale na sto pro to potvrdit nemohu.


Ty vole já mám infarkt

7. listopadu 2008 v 21:42 | Kelt |  Fake a podvrhy
Ano i takhle tvrdě by se dalo říct co se mi málem přihodilo po shlédnutí tohoto videa.Takže koukněte a bojte se ;-)


Hodně dobře udělanej fake.Smekám :D.Dobře jsem se zasmál.

Duch na benzínové stanici

7. listopadu 2008 v 21:30 | Kelt |  Fake a podvrhy
No řekněme si to otevřeně.Máme čerpací stanici,která moc nevydělává.Prodavač je zdatný grafik a aby přitáhl lidi a aby se nenudil udělá do záznamu poletujícího ducha.Podplatí noviny a máme tu exkluzivní reportáž.Opravdu nevím jak se to mohlo dostat do novin,ale budiž.Ve světě je všechno možný.Posuďte samy!Smrt a posmrtný život malého dítěte

7. listopadu 2008 v 20:55 | Kelt |  Příběhy které se opravdu staly
Malý capart

Malý capart :(.Bohužel na konci 18 a 19 století (podle záznamu) si hrál malý chlapeček na poli vedle vesnice Hodice.Bohužel narazil na svini.Teď nemyslím samozřejmě člověka,ale prase Bradavičnaté a to samičku čili svini,která ho roztrhala asi při obraně svých mláďat.Na jeho památku byl postaven kříž kde místo Ježíše je přibit malý chlapeček.Bohužel to asi nestačilo.Od té doby se lidi bojí jít do lesa vedle inkriminovaného pole.Prý slyší pláč a nářek malého chlapečka.Asi je to časový uzel,který ducha chlapečka chytil a nyní prožívá smrt znovu a znovu.Stává se to pouze jednou za rok v den jeho smrti.Problém je že není datována,takže těžko odhadovat kdy nastane nářek znova,ale jedno je jisté.Tento článek jsem našel v blogu syna jednoho pra-pra-pra dědy,který to zažil.V kronice Hodic o tom není ani zmínka.Tam se spíš řešilo kdo byl komunista a kdo ne :(.Každopádně nevím jest-li seberu odvahu a pudu do lesa a uslyším děsivé zvuky.To ještě nevím,ale každopádně mě to zajímá a budu to šetřit.

MapaZáhadná místa v Třešti

7. listopadu 2008 v 20:45 | Kelt |  Záhadná místa
Záhadná místa v Třešti

Tady Vám přináším záhadná místa v Třešti a jeho okolí.Samozřejmě včetně map a dalších informací!

Židovský Hřbitov


Mapu místa najdete v článku,který odkazuji ve viz.zde


Duch malého dítěte


MAPA MÍSTA


Teresa Fidalgo

4. listopadu 2008 v 17:33 | Kelt |  Bestiář

Informace:"Zlobí" v oblasti Portuglaského města Sintra.Je to duch 22 leté slečny,která umřela při automobilové nehodě.Pravděpodobně ji někdo srazil,nebo tuto nehodu zavinil.Nyní nenávidí lidi a v místě kde se stala její autonehoda se často objevuje jako stopařka a pokud ji lidé vezmou,tak se samy stanou objetí tohoto ducha.Jejich smrt způsobí zranění utržené v automobilové nehodě,kterou způsobí Teresa na stejném místě kde měla i ona svoji automobilovou nehodu.Hledalo ji mnoho lovců duchů,ale výsledky jsou neznámé.

Související články


Exkluzivní reportáž o případu Teresy Fidalgo by Kelt

2. listopadu 2008 v 13:10 | Kelt |  Příběhy které se opravdu staly
Exkluzivní reportáž
o

Tak jsem celý víkend strávil nad hledáním informací o Terese.Bohužel na internetu je tolik diskuzí o videu,že něco jiného najít je nadlidský úkol.Nakonec jsem úspěšně pořídil na jedné nejmenované internetové stránce o zvláštních úmrtích.Tak toto málo jsem se o ní dozvěděl:Narození:Neznámé
Věk:Neznámý
Úmrtí:19.Říjen.1983
Informace:
Neví se o ní mnoho.Jen že umřela v automobilové nehodě.Bohužel nevíme jest-li řídila,nebo ne,jest-li ji nikdo nesrazil ze silnice.Bohužel jsem toho moc nezjistil.Zemřela v automobilové nehodě v roce 1983 v Portugalsku cesou do Sintry.A od té doby se na stejném místě stávají dopravní nehody a dochází k častým zjevením Teresy.
..........................................................................................................................................................
Co mě při mém pátrání zaujalo byla stránka,která sjednocuje lovce duchů.Zajímavá je tato žena,(Pozn:Bohužel dneska má blog.cz zase výpadek a to v uploadu obrázků,čili nemůžu Vám tyto obrázky hodit ke shlédnutí do článku,ale musíte klikat na odkazy,tam jsou obrázku uloženy na serveru http://imgup.irrlicht3d.cz) která je nápadně podobná Terese.Mám podezření že se jedná o její starší sestru,ale to je pouze moje spekulace.

Informace o lovkyni Terese Antelope

(Pozn: Nápadně se i stejně jmenuje a ze všech lovců duchů se nejvíce zajímá o Teresu Fidalgo.Bohužel na moje e-maily neodpovídá).Patří do skupiny:Valley Ghost Hunters
Postavení ve skupině:Jedna ze zakladatelů
Internetová stránka:avghosthunters.com
Fotka:!ZDE!
Bydliště:Antalope Valley,California (US)
Věk:77

........................................................................................................................................................

Informace o "městě" Sintra

"Městu" Sintra bylo odmítnuto povýšení na město,ikdyž všechny parametry splňuje.Je středem všech obydlených vesnic v Portugalsku.Myslíme tím počtem obyvatelstva.Sintra se stala turistickou atrakcí kvůli svým památkám,které jsou zapsány na listinu Uneska.Většina staveb pochází z devatenáctého století.

........................................................................................................................................................
Pár videí od lovců duchů,kteří spovídali obyvatelstvo Sintry a hledali inormace o Terese Fidalgo.Bohužel Portugalsky neumím,takže bohužel nevím co říkají.Ale pto ty co umí tady jsou dvě videa......................................................................................................................................................................

Při mém hledání jsem taky narazil na parodii na video,kde Teresa usmrtila tři mladé lidi.Nejsem pozbuzovatel této srandy,protože dělat si z nějaké smrti prdel,není zábava,ale proti gustu žádný dišputát.


..........................................................................................................................................................
Tímto bych moje hledání ukončil a pokud na něčo ještě narazím,tak Vám na 100% dám vědět.

Související články


Duch,který figuroval v automobilové nehodě

1. listopadu 2008 v 8:22 | Kelt |  Příběhy které se opravdu staly
Duch,který figuroval v automobilové nehodě

Překlad je z Portugalštiny do Angličtiny od neznámého autora a ode mě (Kelta alias Jana Kříže) je překlad do Češtiny pod videem.ENJOY IT! Doufám že moji snahu oceníte (Trvalo mi to cca 1 týden na zjištění všech podrobností atd.)


Popis autora
Skutečná automobilová nehoda,kterou způsobil duch,kterému se říká Sintra(podle města v Portugalsku).Kameru s natočenými záběry našly policejní orgány v automobilu po nehodě.Tyto snímky byly veřejně odhaleny asi cca tři dny po nehodě.

Překlad titulků,které vidíte ve videu

Je to ve střední části lesa.Takže,po malých stezkách.Takže po určitém bodě.

Musíš mi ukázat cestu.

Musíme dávat pozor.Člověče já tam nikdy nebyl.

Ale znáš cestu ne?

Já?!Já tam nikdy nebyl.Ale ty znáš cestu ne?

Já jsem ji znal,ale mám okno.

Máš okno.To miluji.

To jsem ráda že máš okno.Jsem si pak hned jistější.Davide…

Pochybuješ snad o mé paměti?

Ne,ale necítím se jako na procházce ve Wintre,jen proto že…

Ne člověče.Furt je ve stresu.Tiago jeď dopředu.

Takže okno.Tiago jeď…

Totální okno.

Totální ? Tiago zahni do leva kámo.

My to vždycky víme,že máme totální okno.

Jdi do hajzlu,ty seš….Co teď?

Zahni do leva,nebo co? Ne takhle to nebylo.

Ne? Tak co bude dál?

Vrať se.Tvoje totální okno funguje dobře.

Tady se otoč zpátky,je to divoký.

Ne…Díval jsem se na kameru.

Koukni na tu motorku.Dávej na ni pozor jede z leva.

Boj se o kameru.Ta kamera mě znepokojuje Davide.

Kámo víš jak to je,prostě nová hračka.

Idiote

Užíváš si to?Super (Ironicky)

Není to to,na co si celý život čekala?

Kámo je to tu špatný a je mi zima.

Tohle je moje kámoška.Sinterská zima a vlhko jsou na 100% zaručeny.

Jaké tu mají počasí?Myslím tím jaký druh?Mikroklima

Mikroklima je od mikrobů ne? :D

Jsi šťastná?

Je to určitě tím že si tady se dvěma sexy muži?

HUU HUUU

Tiago jen jsem si dělal prdel.Jen jsem dělal legraci.

Ano,ano

Nebo ne.

Opravdový umělec je vtipný

Ten umělec co není vtipný dělá Portugalské filmy!

To je ten důvod proč nejsem umělec.Jsem řidič.

Ty jseš umělec! Ty jseš umělec! Ty jseš umělec!

Co je to člověče.Kurva

Mrtvé stromy.To je druh těch hrozných stromů.

Sintra kámo.Říkal jsem ti to,že to tady není jednoduché.

Co kdybys vypnul tu kameru a dával pozor kam jedeme.

Nechci strávit celou noc tady.Takhle bys byl užitečný.

Ale je to krásné vidět…

Co je to kurva.

Řídím tak jak mám.

Člověče nerozbí to auto,nebo něco jiného.

Podívej se…..Co kdyby ses podíval dozadu.Kurva chlape.

Jsem unavená jak tady jezdíme pořád dokola.Všechno je tady pořád stejný.

Jsem unavená z toho jak čumím furt na tu stejnou cestu.Pořádně se nudím.

Podívej se na tenhle trik. Podívej se na tenhle trik.

Vidím infračervené světlo,ale ty ne.Varoval jsem tě.

Vidíš?Musíš mě nechat řídit s infračerveným světlem.

S dalšíma dvěma kamerami v očích.V dalším filmu.

Ale jseš prakticky sám.

Vidíš už tam skoro jsme.

To už si říkal před hodně dlouhou dobou.

Je to 20 km.20 km v horách,není to jednoduchá cesta rovně.

Jsou….nejsou….myslel si támhlety domy ?

Vidíš támhle to místo.Ty domy jsou opuštěné!!!

Zadrž,zadrž.Jeď dál,jeď dál. O tom není pochyb.

Lidi nehrajte si se mnou.Davide.Opravdu!

Ne Táňo.Necháme tě tady.Já tě varoval.

Co se může stát?Podívej už nemáme moc benzínu.

To je jedna z těch nejhorších věcí co se nám může stát.Možná půjdeme….

Chůze je příjemná.Budeme muset šlapat až do Sintry kámo.

Lepší než něco ztratit,protože jest-li jsme něco ztratili,tak si to nepamatuji.

Podívej se.Co kdybys vypnul kameru a dával větší pozornost na cestu.

Kurva.Je to pěkný?!Později se dívat na tyhle kecy!?

Je tam někdo?

Je to můj soused.

Soused?Ne dělám si prdel.Jen prdel.

Zastavím je tady sama.

Ses zbláznil nebo co.Jeď Tiago!

Je tu sama.A co bych s ní asi tak dělal?

Nech jí ať jede. Nech jí ať jede.Může být pěkná.

Dobrý večer.

Zdravím

Můžu jet s Váma?

Kam to bude?

Rovně.

Dobře.Pojď dovnitř.Tiago,to je tvoje auto.

Takže.Seš v pohodě?Míříš do Sintry?

Já jedu tam.Rovně.

Dobře.Co tady děláš tak pozdě?

Může být vystrašená z té kamery.Davide.Vypni ji.

Ale nestalo se ti nic?Jaké je tvoje jméno?

Teresa

Nestalo se nic?Tam kde jsme tě nabrali?

Ty máš tu zasranou kameru zase puštěnou?Vypni ji!

Seš si jistá že si v pohodě?Nechceš pití?

Máme vodu.Nechceš se napít?

Jen se snažím pochopit co se stalo.

Řekni co se stalo.Co se ……

Vidíš támhle to místo?Jo

Tam jsem měla autonehodu….a tam jsem taky umřela.

Závěrečná informace o celé nahrávce:
Tiago a Tania zemřeli při nehodě.David přežil,ale nikdy nemohl vysvětlit,nebo popsat co se té noci stalo.

Policie zveřejnila nahrávku se všemi dostupnými informacemi po dokončení vyšetřování. (pozn by Kelt:Video bylo ukázáno odborníkům a ty potvrdili pravost materiálu)

V roce 1983,mladá dívka Teresa Fidalgo utrpěla nehodu na tom samém místě.
..........................................................................................................................................................
Tak konečně po technických problémech,který měl blog.cz jsem mohl dokončit tento zajímavý článek a příběh.Budu se snažit ještě zjistit pár informací o duchu Teresy.Tak se těšte!

Související článek !ZDE!